CIMBT กวาดกำไรปี65 ที่ 3พันล้าน เพิ่มขึ้น24% หลังสำรองลดลง

CIMBT กวาดกำไรปี65 ที่ 3พันล้าน เพิ่มขึ้น24% หลังสำรองลดลง

CIMBT ประกาศกำไรสุทธิปี 65 กำไรรวม3พันล้าน โต 24% หลังสำรองหนี้เสียลดวูบ 39% รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น หนุนกำไรเพิ่ม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 3,033 ล้านบาท

ข่าว เพิ่มขึ้นจำนวน 592.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.3 เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น และผลขาดทุนด้านเครดิตที่ดาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 39.4 เนื่องจากการลดลงของการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 2.9 รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจำนวน 406.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 เป็นจำนวน 13,753.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 346.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้อ รายได้จากการดำเนินงานอื่นลดลงจำนวน 107.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน47.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2564 คงที่ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

CIMBT กวาดกำไรปี65 ที่ 3พันล้าน เพิ่มขึ้น24% หลังสำรองลดลง

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 57.1 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี2564 อยู่ที่ ร้อยละ 55.5 เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานลดลง

ขณะอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.7ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 เป็นผลจากตันทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อลดลง สำหรับ สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 7.8 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ร้อย ละ 3.3 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.7 สาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี2565 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ข่าวการเงิน การปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และกระบวนการในการเก็บหนี้ ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2565 อยู่ที่ร้อยละ 114.6 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 117.5 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ดาดว่า จะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 8.2 พันล้านบาท เป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.5 พันล้านบาท เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 57.6 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21.8 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 16.1