ครูร.ร.ขนาดเล็ก 93.5%พอใจอบรมทักษะการสอนยุคใหม่

ครูร.ร.ขนาดเล็ก 93.5%พอใจอบรมทักษะการสอนยุคใหม่

สาธิต มบส.อบรมทักษะการสอนยุคใหม่กลุ่มครูโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นสร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติ ขณะที่ครู 93.5 %พอใจมากอบรมทักษะการสอนยุคใหม่

ข่าว นายสิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิต มบส.ได้จัดโครงการอบรมทักษะการสอนยุคใหม่ให้แก่ผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่สมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน” ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ. )ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 โรง และโรงเรียนที่มีความประสงค์จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 10โรง

ครูร.ร.ขนาดเล็ก 93.5%พอใจอบรมทักษะการสอนยุคใหม่

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มบส. จำนวน 30 คน และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 10 คน นักศึกษาจีน จำนวน 10 คน

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ส่วนการอบรมมีทั้งแบบ onsite และแบบ Online ผ่าน zoom นายสิริชัย กล่าวต่อว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้สอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ข่าวศึกษา มีสมรรถนะทางด้านทักษะการใช้ทักษะชีวิต การคิด การวิเคราะห์ แบบผู้ประกอบการ อันเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงที่พัฒนาคนให้มีศักยภาพบนโลกที่มีการแข่งขันสูง และต้องใช้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหารอบด้าน โดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทย 4 ประการสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า 93.5% มีความพึงพอใจมาก ในกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ และคาดว่าผู้เข้าอบรม 85% จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน